Loading...
Algemene voorwaarden2018-01-25T16:39:21+00:00
  1. Alleen al door het toevertrouwen van een opdracht aanvaardt de klant integraal en onvoorwaardelijk alle onderhavige verkoopsvoorwaarden.
  2. Andersluidende verkoopsvoorwaarden van de klant worden niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
  3. Indien de overeenkomst ontbonden wordt door toedoen van de klant is deze verplicht tot een schadeloosstelling ter waarde van 18 % van het totale bedrag.
  4. De facturen zijn uitsluitend en zonder uitzondering betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
  5. Ingeval van gedeeltelijke of gehele niet-betaling van de schuld op de vervaldag wordt het schuldsaldo, zonder ingebrekestelling, verhoogd met een eenmalige schadevergoeding van 12 % en een wettelijke verwijlinterest van 10 % per maand vanaf factuurdatum, met een minimum van 50,00 €. Dit onverminderd de gerechtskosten en kosten van uitvoering die ten laste zullen komen van de schuldenaar.
  6. De klant moet de levering onmiddellijk na ontvangst controleren. Alle klachten in verband met de kwaliteit van het geleverde product moeten op straffe van verval binnen de acht dagen na ontvangst van de vertaling en/of revisie per aangetekende brief worden meegedeeld aan Ad Verbum bvba, met een gemotiveerde opgave van de redenen. Bij bewezen zware of lichte beroepsfout zal onze aansprakelijkheid beperkt blijven tot het intrekken van de desbetreffende factuur.
  7. Leveringsdata worden steeds bij benadering opgegeven. Door het louter verstrijken ervan wordt het contract niet ontbonden. In voorkomend geval is verbreking slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een laatste redelijke levertermijn wordt opgegeven. Vertraging in de levering en klachten of betwistingen over de kwaliteit van de levering vormen geen wettiging voor het uitstellen van de betaling van onze facturen.
  8. Eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken die bevoegd zijn voor het grondgebied Lokeren (België).